make own website

Výroba tepla

Teplárna v Přísečné má dlouhodobou tradici v zajišťování tepla pro město Český Krumlov, která sahá až do 80. let minulého století.

Teplo je jedním ze dvou hlavních produktů teplárny a prostřednictvím tepelných rozvodů je teplo ve formě páry dodáváno do průmyslové zóny v Domoradicích a do města Český Krumlov.

V Energobloku jsou provozovány dva kotle o celkovém instalovaném výkonu 38,08 MWt, jedná se o biomasový kotel a uhelný kotel, který se používá pouze ve špičkách pro zabezpečení plynulé dodávky tepla a teplé užitkové vody pro obyvatelstvo Českého Krumlova.

Teplo je vyráběno spalováním biomasy a hnědého uhlí, kterého se v současné době spaluje minimum. Teplo je společně s elektřinou vyráběno kogeneračním způsobem, což je nejúčinnější cesta přeměny energie paliva na využitelnou energii, tedy elektřinu a teplo, a díky recyklaci tepla z výroby elektřiny je šetrná k životnímu prostředí. V roce 2016 bylo spáleno 94 322 t biomasy a 923 t hnědého uhlí a bylo prodáno 128 104 GJ tepelné energie.

Zatímco na většině míst v České republice vystoupaly ceny tepelné energie v posledních deseti letech na dvojnásobek původních částek a v mnoha případech přesahují 700 Kč za gigajoule (GJ), vedení Energobloku se rozhodlo cenu tepla k 1. 1. 2017 snížit pod celostátní průměr, a to na 574 Kč za GJ. Patří nyní mezi nejlevnější teplárny v Česku.

Výroba elektrické energie

Elektřina je v Energobloku Domoradice vyráběna tzv. kogeneračním způsobem, tedy kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla, což umožňuje zvýšení účinnosti využití energie v palivu. Pára k výrobě elektřiny je vyráběna v biomasovém kotli, jehož výkon je 35 t/hodinu. Za tímto kotlem je umístěn turbogenerátor, který z páry vyrábí elektřinu. Výkon turbogenerátoru je 9,1 MWe/h.

Veškerá elektrická energie je vyráběna spalováním biomasy, která je z hlediska emisí CO2 neutrální a patří mezi obnovitelné zdroje energie, neboť energie v ní obsažená má původ ve sluneční energii a jejím spalováním se do ovzduší uvolní jen tolik CO2 , kolik ho před tím rostlina spotřebovala ze vzduchu fotosyntézou.

V roce 2016 bylo v Energobloku spáleno 1 095 809 GJ biomasy a bylo prodáno 64 374 MWh elektrické energie.

Ekologie

Provoz Energobloku plní všechny legislativně stanovené ekologické limity, které se dotýkají emisí škodlivin do ovzduší, vody a hluku.

Výtopna v Domoradicích byla uvedena do provozu v roce 1988 a původně spalovala pouze nízkovýhřevné hnědé uhlí s vysokým obsahem popela. To mělo za následek zhoršení životního prostředí a vypouštění velkého množství emisí oxidu siřičitého, což způsobilo odumírání jehličnanů v lesích v okolí Českého Krumlova. S přechodem na moderní kogenerační jednotku a biomasu se takový vliv na životní prostředí stal minulostí.

Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní Energoblok, moderní energetický zdroj na spalování biomasy. Teplo je společně s elektřinou vyráběno tzv. kogeneračním způsobem, což představuje nejúčinnější cestu přeměny energie paliva na využitelnou energii — tedy elektřinu a teplo. Díky recyklaci tepla z výroby elektřiny je tento způsob výroby velice šetrný k životnímu prostředí. Energoblok zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou cca 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy. Jde o moderní ekologický provoz, který je k životnímu prostředí mnohem šetrnější než teplárny a elektrárny na fosilní paliva.

Veškerá elektrická energie je vyráběna z biomasy, která je z hlediska emisí CO2 neutrální. V roce 2016 bylo spáleno 94 322 t biomasy a pouze 923 t hnědého uhlí s nízkou výhřevností, což je asi 1 % z celkového objemu paliva. 


Postupným snižováním množství spáleného hnědého uhlí rovněž klesá množství škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší. Zatímco v roce 2015 vyprodukoval provoz 2 057 tun oxidu uhličitého (CO2 ), v roce 2016 to bylo jen 914 tun CO2 . Množství oxidu siřičitého (SO2 ) kleslo za stejné období z 11 tun na necelých 9 tun, množství oxidu uhelnatého (CO) se meziročně snížilo z 58 tun na necelých 44 tun.

V roce 2016 společnost CARTHAMUS a.s., investovala 18 551 092,55 Kč do pořízení hmotného majetku a veškeré investice byly namířeny pouze do výrobního zařízení. Všechny investiční akce se dotýkaly provozu Energobloku, přičemž je plánována jeho další modernizace, v jejímž rámci dojde, nebo již došlo k realizaci mnoha opatření, směřujících k ekologizaci teplárny: k realizaci opatření vedoucích ke snížení emisí pachových látek ze sušení biomasy, k odstranění sekundární prašnosti, k vybudování vlastní čističky odpadních vod, k implementaci nového systému chlazení, které povede k eliminaci parní vlečky a zabezpečí významné snížení spotřeby chladicí vody a energie, k realizaci protihlukových opatření.

Energoblok využívá nejmodernější technologii ke spalování a trvale snižuje svoji ekologickou stopu. Přáním vlastníků je, aby se Energoblok stal do roku 2025 nejekologičtější soukromou kogenerační teplárnou v ČR na spalování biomasy.


Produkce emisí 

Energoblok Domoradice splnil v roce 2016 z hlediska emisních limitů všechny ukazatele stanovené právními předpisy. Naměřené hodnoty při autorizovaném měření provozovaných kotlů ani v jednom případě zdaleka nedosáhly povolených limitů.

Produkce emisí za rok 2016

Emise

Produkce v tunách

TZL 

1,985

SO2  

8,695

NOx

130,879

CO 

43,947

TOC 

neměřeno

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2015

Emise

Produkce v tunách

TZL 

1,327

SO2  

11,239

NOx

112,088

CO 

58,522

TOC 

neměřeno

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2014

Emise

Produkce v tunách

TZL 

3,727

SO2  

44,319

NOx

167,456

CO 

64,682

TOC 

neměřeno

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2013

Emise

Produkce v tunách

TZL 

3,175

SO2  

66,141 

NOx

149,840

CO 

58,7961 

TOC 

5,256

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2012

Emise

Produkce v tunách

TZL 

2,799

SO2  

 37,121

NOx

11,329

CO 

4,1

TOC 

5,256

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2011

Emise

Produkce v tunách

TZL 

3,59

SO2  

52,52

NOx

9,542

CO 

5,979

TOC 

12,98

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky