Výroba tepla


Teplárna v Přísečné má dlouhodobou tradici v zajišťování tepla pro město Český Krumlov, která sahá až do 80. let minulého století.

Teplo je jedním ze dvou hlavních produktů teplárny a prostřednictvím tepelných rozvodů je teplo ve formě páry dodáváno do průmyslové zóny v Domoradicích a do města Český Krumlov.

V Energobloku jsou provozovány dva kotle, jedná se o biomasový kotel a plynový kotel, který se používá pouze ve špičkách pro zabezpečení plynulé dodávky tepla a teplé užitkové vody pro obyvatelstvo Českého Krumlova.

Teplo je vyráběno spalováním biomasy a zemního plynu, kterého se v současné době spaluje minimum. Teplo je společně s elektřinou vyráběno kogeneračním způsobem, což je nejúčinnější cesta přeměny energie paliva na využitelnou energii, tedy elektřinu a teplo, a díky recyklaci tepla z výroby elektřiny je šetrná k životnímu prostředí. V roce 2021 bylo spáleno 79 309 t biomasy a 370 211 m3 zemního plynu a bylo prodáno 52 274 GJ tepelné energie.

Výroba elektrické energie

Elektřina je v Energobloku Domoradice vyráběna tzv. kogeneračním způsobem, tedy kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla, což umožňuje zvýšení účinnosti využití energie v palivu. Pára k výrobě elektřiny je vyráběna v biomasovém kotli, jehož výkon je 35 t/hodinu. Za tímto kotlem je umístěn turbogenerátor, který z páry vyrábí elektřinu. Výkon turbogenerátoru je 9,1 MWe/h.

Veškerá elektrická energie je vyráběna spalováním biomasy, která je z hlediska emisí CO2 neutrální a patří mezi obnovitelné zdroje energie, neboť energie v ní obsažená má původ ve sluneční energii a jejím spalováním se do ovzduší uvolní jen tolik CO2 , kolik ho před tím rostlina spotřebovala ze vzduchu fotosyntézou.

V roce 2021 bylo v Energobloku spáleno 79 309 t biomasy a bylo prodáno 54 908 MWh elektrické energie.

Ekologie

Provoz Energobloku plní všechny legislativně stanovené ekologické limity, které se dotýkají emisí škodlivin do ovzduší, vody a hluku.

Výtopna v Domoradicích byla uvedena do provozu v roce 1988 a původně spalovala pouze nízkovýhřevné hnědé uhlí s vysokým obsahem popela. To mělo za následek zhoršení životního prostředí a vypouštění velkého množství emisí oxidu siřičitého, což způsobilo odumírání jehličnanů v lesích v okolí Českého Krumlova. S přechodem na moderní kogenerační jednotku a biomasu se takový vliv na životní prostředí stal minulostí.

Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní Energoblok, moderní energetický zdroj na spalování biomasy. Teplo je společně s elektřinou vyráběno tzv. kogeneračním způsobem, což představuje nejúčinnější cestu přeměny energie paliva na využitelnou energii — tedy elektřinu a teplo. Díky recyklaci tepla z výroby elektřiny je tento způsob výroby velice šetrný k životnímu prostředí. Energoblok zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou cca 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy. Jde o moderní ekologický provoz, který je k životnímu prostředí mnohem šetrnější než teplárny a elektrárny na fosilní paliva.

Veškerá elektrická energie je vyráběna z biomasy, která je z hlediska emisí CO2 neutrální. 


V roce 2016 společnost CARTHAMUS a.s., investovala 18 551 092,55 Kč do pořízení hmotného majetku a veškeré investice byly namířeny pouze do výrobního zařízení. Všechny investiční akce se dotýkaly provozu Energobloku, přičemž je plánována jeho další modernizace, v jejímž rámci dojde, nebo již došlo k realizaci mnoha opatření, směřujících k ekologizaci teplárny: k realizaci opatření vedoucích ke snížení emisí pachových látek ze sušení biomasy, k odstranění sekundární prašnosti, k vybudování vlastní čističky odpadních vod, k implementaci nového systému chlazení, které povede k eliminaci parní vlečky a zabezpečí významné snížení spotřeby chladicí vody a energie, k realizaci protihlukových opatření.

Energoblok využívá nejmodernější technologii ke spalování a trvale snižuje svoji ekologickou stopu. Přáním vlastníků je, aby se Energoblok stal do roku 2025 nejekologičtější soukromou kogenerační teplárnou v ČR na spalování biomasy.


Produkce emisí 

Energoblok Domoradice splnil v roce 2017 z hlediska emisních limitů všechny ukazatele stanovené právními předpisy. Naměřené hodnoty při autorizovaném měření provozovaných kotlů ani v jednom případě zdaleka nedosáhly povolených limitů.

Produkce emisí za rok 2021

Emise

Produkce v tunách

TZL 

3,569

SO2  

2,062

NOx

123,525

CO 

41,405

TOC 

neměřeno

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2020

Emise

Produkce v tunách

TZL 

4,099

SO2  

5,807

NOx

104,577

CO 

37,976

TOC 

neměřeno

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2019

Emise

Produkce v tunách

TZL 

6,374

SO2  

3,194

NOx

112,735

CO 

42,065

TOC 

neměřeno

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2018

Emise

Produkce v tunách

TZL 

5,262

SO2  

3,869

NOx

84,053

CO 

98,643

TOC 

neměřeno

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2017

Emise

Produkce v tunách

TZL 

1,426

SO2  

17,657

NOx

123,755

CO 

48,749

TOC 

neměřeno

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2016

Emise

Produkce v tunách

TZL 

1,985

SO2  

8,695

NOx

130,879

CO 

43,947

TOC 

neměřeno

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2015

Emise

Produkce v tunách

TZL 

1,327

SO2  

11,239

NOx

112,088

CO 

58,522

TOC 

neměřeno

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2014

Emise

Produkce v tunách

TZL 

3,727

SO2  

44,319

NOx

167,456

CO 

64,682

TOC 

neměřeno

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2013

Emise

Produkce v tunách

TZL 

3,175

SO2  

66,141 

NOx

149,840

CO 

58,7961 

TOC 

5,256

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2012

Emise

Produkce v tunách

TZL 

2,799

SO2  

 37,121

NOx

11,329

CO 

4,1

TOC 

5,256

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky
Produkce emisí za rok 2011

Emise

Produkce v tunách

TZL 

3,59

SO2  

52,52

NOx

9,542

CO 

5,979

TOC 

12,98

    TZL - tuhé znečišťující látky

    SO2 - oxid siřičitý

    NOx - oxidy dusíku

    CO - oxid uhelnatý

    TOC - organické látky